Hoe werkt schuldhulpverlening?

Er zijn diverse organisaties in Nederland die persoonlijke hulp of advies verlenen bij schulden. Bijvoorbeeld een wijkteam, het maatschappelijk werk, sociaal raadslieden of de sociale dienst in uw gemeente. In eerste instantie zal de schuldhulpverlener proberen een oplossing te zoeken met uw schuldeisers: het zogenaamde minnelijke traject. Lukt dat niet, dan wordt de rechter gevraagd om een oplossing: het wettelijke traject (de WSNP).

Het minnelijk traject

Het minnelijk traject is een vrijwillige schuldregeling waarbij de schuldhulpverlener een betalingsvoorstel doet aan alle schuldeisers. Deze  regeling is vrijwillig voor zowel de schuldenaar als voor de schuldeiser. Gaan alle schuldeisers akkoord met het betalingsvoorstel en voldoet u drie jaar lang aan alle voorwaarden van de regeling, dan wordt het restant van de schulden kwijtgescholden. U lost in principe nooit meer dan drie tot vijf jaar af, maar het streven is uw schulden volledig af te lossen!

Om in aanmerking te komen voor een schuldregeling, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • U mag geen nieuwe schulden maken en moet de vaste lasten op tijd betalen.
  • U ondertekent een schuldregelingsovereenkomst.
  • U dient de maximale afloscapaciteit in te zetten voor de aflossing van de schulden.

Afloscapaciteit

De schuldhulpverlener berekent de  afloscapaciteit: het bedrag dat u maandelijks kunt betalen om de schulden af te lossen. Daarvoor berekent de schuldhulpverlener eerst het 'Vrij Te Laten Bedrag' (VTLB): het bedrag dat minimaal nodig is om van te leven. Het netto-inkomen minus het VTLB geeft de afloscapaciteit.

Op basis van de afloscapaciteit wordt bepaald welke dienstverlening geboden kan worden. Dat kan zijn een betalingsregeling of herfinanciering, een schuldbemiddeling of schuldsanering.

Zowel in het minnelijk als het wettelijk traject wordt er gebruik gemaakt van de Recofa-methode (Rechter commissaris in faillissementen). Dit is een vrij ingewikkelde methode, vandaar dat er op deze site gebruik wordt gemaakt van wat u maximaal kunt aflossen aan de hand van uw begroting.

  • Bij een schuldbemiddeling doet de schuldhulpverlener een betalingsvoorstel aan alle schuldeisers. De afloscapaciteit wordt verdeeld over alle schuldeisers.  De bemiddeling kan alleen slagen als alle schuldeisers akkoord gaan met het voorstel.
  • Bij een schuldsanering wordt geld van de kredietbank geleend waarmee alle schulden worden afgelost. Deze lening moet u terugbetalen. Voordeel van een schuldsanering is dat men nog maar met één schuldeiser te maken heeft: de kredietbank. Schuldsanering is net als bemiddeling een vrijwillige schuldregeling. Ook hier moeten alle schuldeisers akkoord gaan met het betalingsvoorstel.

Meer weten?

  • Op de website van de NVVK (Nederlandse Vereniging voor Schuldhulpverlening en sociaal bankieren) leest u meer over het minnelijke traject.
  • Informeer of uw schuldhulpverlener is aangesloten bij een branchevereniging. Dit verkleint de kans op malafide schuldhulpverleners. Voor schuldhulpverlening mag geen geld worden gevraagd!
 
Zoekt u hulp?

'Ik heb schulden en zoek hulp' (NVVK-website).

 

WSNP: Wettelijk traject

Als het niet lukt om samen met een schuldhulpverlener tot een minnelijk akkoord te komen met de schuldeisers, dan wordt de rechter gevraagd om een oplossing: het wettelijke traject via de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Hoe werkt het?

De verklaring en het verzoekschrift dienen door de gemeente te worden afgegeven bij de rechtbank. Men kan niet direct zelf een verzoekschrift sturen naar de rechtbank. De schuldhulpverlener uit het minnelijke traject kan hierbij adviseren. Hij heeft een voorbeeld van het verzoekschrift en weet welke stukken mee moeten worden gestuurd.

Na enkele weken ontvangt men een oproep om bij de rechtbank te verschijnen. Tijdens deze zitting vraagt de rechter om aanvullende informatie en legt hij meestal nog eens uit welke verplichtingen er zijn om tot de WSNP te worden toegelaten.

De rechtbank beslist. Hierbij wordt bekeken of het minnelijke traject inderdaad niet mogelijk is. Verder probeert de rechtbank in te schatten of de schuldenaar zich aan de spelregels van de schuldsanering zal houden.

De rechter kan schuldeisers verplichten om mee te werken. Na een periode van 3 tot maximaal 5 jaar worden de overblijvende schulden kwijtgescholden.

Bewindvoerder

Als iemand is toegelaten tot de WSNP, benoemt de rechter een bewindvoerder die de wettelijke regeling uit gaat voeren. Hij of zij ziet erop toe dat de schuldenaar de regels van de WSNP nakomt. Hij onderzoekt de situatie van de schuldenaar en informeert schuldeisers en de rechter-commissaris.

De schuldenaar moet de bewindvoerder informeren over alles wat van belang kan zijn voor de  schuldsanering. De eerste maanden gaat al uw post naar de bewindvoerder. Op deze manier kan hij controleren of de schuldsanering goed verloopt en of de door u verstrekte informatie klopt.

Boedelrekening

De bewindvoerder berekent een bedrag waarvan men maandelijks moet rondkomen, het vrij te laten bedrag (VTLB). Dit is in principe gelijk aan het vastgestelde bedrag in het minnelijk traject.

Alle inkomsten boven dit bedrag en eventuele vermogensbestanddelen gaan naar de boedelrekening: een speciale rekening onder beheer van de bewindvoerder. Hiervan worden de schuldeisers betaald en een bijdrage voor de bewindvoerder.

Meer weten?

  • Meer informatie over de WSNP vindt u op de website van de raad voor rechtsbijstand: wsnp.rvr.org.
Gratis folder

Download de folder: 'Schulden oplossen met de wsnp' (pdf).