Veelgestelde vragen

De antwoorden op veelvoorkomende vragen over schulden vindt u hier op een rij. Klik op een categorie voor de betreffende vragen en antwoorden. Zie voor meer informatie ook de begrippenlijst

 • Autofinanciering

  • Ik kan de aflossingen van mijn auto niet meer betalen. Kan de financier de auto in beslag nemen en krijg ik dan een deel van het geld terug?

   Dat is mogelijk. Formeel is de auto ook nog eigendom van de financier, die bij wanbetalen dus tot verkoop kan overgaan. Met de opbrengst van de verkoop wordt de schuld dan afgelost. Vaak blijft er dan nog wel een restschuld over. Kunt u de aflossingen niet meer betalen, overleg dan eerst met de financier over een betalingsregeling.

  • Ik wil van mijn autofinanciering af omdat ik de aflossingen te hoog vind. Kan ik de auto verkopen?

   Nee, want de auto is uw eigendom (nog) niet. Wilt u van de auto af, neemt u dan contact op met de financier. Die kan dan bepalen hoe de auto wordt verkocht. Weet u zelf een koper die een gunstige prijs biedt, meldt dit dan aan de financier. Misschien gaat deze daarmee akkoord. Houdt u er wel rekening mee dat er na verkoop toch vaak een restschuld overblijft in verband met de kosten van de financiering en de waardedaling van de auto.

 • Bankzaken

  • De bank heeft geld van de spaarrekeningen van mijn minderjarige kinderen gehaald en mijn roodstand daarmee aangezuiverd. Kan dat?

   Ja, de bank mag tegoeden van andere rekeningen en spaarrekeningen die u bij dezelfde bank hebt, overhevelen naar de rekening met de roodstand, om de roodstand in te lossen. Dat geldt ook voor rekeningen die u voor uw minderjarige kinderen bij dezelfde bank hebt. Is de rekening door een derde, bijvoorbeeld een opa of oma, geopend, en is deze persoon, en niet uzelf, de gemachtigde voor deze rekening, dan mag er niet worden verrekend.

  • Ik heb een limiet bij de bank. Nu trekt de bank die in omdat de roodstand niet binnen drie maanden is ingelopen. Mag dat?

   Ja, dat mag. U voldoet niet meer aan de voorwaarden die aan het gebruik van de kredietfaciliteit verbonden zijn. De bank kan alle inkomsten die op uw rekening binnenkomen gebruiken om het tekort aan te zuiveren, en u verder krediet weigeren.

  • Er is beslag gelegd op mijn bankrekening. Gaat alles wat op de rekening komt nu naar de beslaglegger? En wanneer wordt het beslag opgeheven?

   Beslag op een bankrekening geldt alleen voor het saldo dat op het moment van beslagleggen op de rekening staat. Is er op dat bedrag beslag gelegd, dan stopt het beslag weer. De bank moet u dan weer over uw rekening laten beschikken. Wil de beslaglegger ook beslag leggen op de gelden die later binnenkomen, dan zal deze opnieuw beslag moeten leggen.

 • Bedrijfsschulden bij eenmanszaak en vof

  • Ik heb een eenmanszaak. Kan ik ook persoonlijk op de schulden worden aangesproken?

   Ja. In een eenmanszaak bent u als persoon aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf.

  • Ik heb samen met iemand anders een VOF. Kan ik persoonlijk op de schulden aangesproken en zo ja, op alle schulden of alleen op de helft?

   In een VOF zijn alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden. Zij kunnen als persoon op het gehele schuldenpakket worden aangesproken. U kunt met uw medevennoten wel afspraken maken over wie welk deel van de schulden betaalt. Uw schuldeisers mogen echter zelf bepalen wie van de vennoten zij op de schulden aanspreken. Betaalt u het overgrote deel van de schulden, dan kunt u wel proberen datgene wat u teveel betaalt hebt, terug te vorderen van uw medevennoten.

 • Beslag op roerende goederen (beslag op de inboedel)

  • Een deurwaarder wil beslag leggen op mijn inboedel. Wordt mijn huis nu leeggehaald?

   Nee. Als de deurwaarder beslag legt, stelt hij een lijst op van de inboedel die in beslag genomen wordt. Vrijwel alle inboedel mag in beslag genomen worden. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals de kleren die u aan heeft, het benodigde eten en drinken voor maximaal een maand en het benodigde bed en beddengoed. De goederen blijven meestal gewoon bij u thuis staan. De deurwaarder kan daarna wel overgaan tot openbare verkoop van de in beslag genomen goederen. U krijgt hiervan op tijd bericht, zodat u nog de mogelijkheid hebt verkoop te voorkomen door de schuld te betalen of een betalingsregeling te treffen.

  • Kan ik beslag op de inboedel voorkomen door de deur niet open te doen?

   Nee, dat heeft geen zin. Als u de deur niet opendoet komt de deurwaarder gewoon nog een keer. De deurwaarder kan zich bovendien toegang tot uw woning verschaffen met behulp van de politie en een sleutelmaker. Alle extra kosten die dit met zich meebrengt zijn voor uw rekening.

  • En als ik mijn spullen nu snel verkoop voor het tot een openbare verkoop komt?

   Als er eenmaal beslag is gelegd op uw inboedel, mag u deze niet verkopen of weggeven. Dat is strafbaar. Omdat er beslag op uw goederen ligt, kunt u er niet meer zelf over beschikken.

  • Ik woon bij mijn ouders. Nu dreigt een deurwaarder voor mijn schulden beslag te leggen op hun inboedel. Mag dat?

   Nee. De deurwaarder mag alleen beslag leggen op uw eigen inboedel. Woont u bij derden in huis, dan is aannemelijk dat het overgrote deel van de inboedel aan die derden toebehoort. Van spullen die in uw eigen kamer staan is het handig als u met bewijsstukken (bijvoorbeeld aankoopbonnen of garantiebewijzen op naam) kunt aantonen wat van u en wat van uw ouders is.

  • De belastingdeurwaarder heeft beslag op mijn auto gelegd en deze meegenomen. Moet ik dan nog wegenbelasting betalen?

   Ja. Zolang de auto nog op uw naam staat bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling van de wegenbelasting, of u de auto nu wel of niet zelf gebruikt. Zodra de auto is verkocht, ontvangt u een vrijwaring. Vanaf dat moment hoeft u geen wegenbelasting meer te betalen. Eventuele openstaande wegenbelasting van voor die datum moet u wel zelf betalen.

  • Kan een incassobureau ook beslag leggen?

   Nee. Om beslag te kunnen leggen moet het incassobureau een deurwaarder inschakelen. Deze deurwaarder heeft vervolgens een vonnis van de rechter nodig.

 • BKR

  • Ik sta bij het BKR geregistreerd. Kan ik nu nog wel een huis kopen?

   Dat hangt ervan af. Veel mensen staan bij het BKR geregistreerd omdat ze leningen hebben of iets op afbetaling hebben gekocht. Zijn er veel financiële verplichtingen of hebt u achterstanden in de betaling van leningen of een bestaande hypotheek, dan kan het zijn dat u de hypotheek wordt geweigerd, omdat de hypotheekinstelling het risico te groot vindt. Iedere instelling kan zelf beoordelen of zij u op basis van de informatie bij de BKR wel of niet een hypotheek verstrekt.

  • Ik sta bij het BKR geregistreerd. Sta ik nu op een zwarte lijst?

   Nee, er bestaat geen zwarte lijst. Wel kunnen instellingen bij wie u om financiering vraagt in het register van de BKR zien of u betalingsachterstanden hebt of hebt gehad. Deze meldingen blijven in de regel vijf jaar staan. Zijn er betalingsachterstanden (geweest), dan kan dat soms reden zijn om u bijvoorbeeld geen lening te verstrekken.

 • Derdenbeslag (beslag op loon of uitkering) en verrekening

  • Eén van mijn schuldeisers wil derdenbeslag leggen. Wat is dat?

   Derdenbeslag is bijvoorbeeld beslag op (een deel van) uw inkomsten of uitkering. De instantie die het inkomen verstrekt, is wettelijk verplicht het deel van het inkomen waarop beslag is gelegd over te maken naar de schuldeiser die beslag heeft gelegd.

  • Er is beslag gelegd op mijn loon of uitkering. Mag mijn loon of uitkering helemaal worden ingehouden?

   Nee. De beslaglegger moet altijd rekening houden met de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen dat u zelf mag houden voor levensonderhoud en vaste lasten. De hoogte van de beslagvrije voet hangt af van uw gezinssamenstelling, en is wettelijk vastgelegd. De beslagvrije voet is - bij voldoende inkomen - minimaal 90% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Hebt u hoge woonlasten en geen recht op huurtoeslag? Dan moet de beslaglegger hier in sommige gevallen ook rekening mee houden. Ook moet rekening worden gehouden met de premie van de ziektekostenverzekering.

   Op de kinderbijslag en de tegemoetkoming schoolkosten mag geen beslag worden gelegd. Op de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag mag alleen beslag gelegd worden voor onbetaalde rekeningen waar de toeslag voor bedoeld is. Uw verhuurder mag dus beslag laten leggen op uw huurtoeslag. De Belastingdienst zelf mag in het verleden teveel betaalde toeslagen verrekenen met de maandelijkse betaling van de toeslag.

  • Wat is akte van cessie?

   Soms wil een schuldeiser alleen akkoord gaan met een betalingsregeling wanneer er een akte van cessie wordt ondertekend. De akte van cessie zorgt er voor dat een deel van het recht op salaris overdragen wordt aan de schuldeiser. Deze looncessie blijft bestaan tot dat de schuld is voldaan.

   Het voordeel voor de schuldeiser is dat de akte niet zo maar teruggedraaid kan worden.

   Voor de werknemer is het belangrijk dat er niet teveel wordt ingehouden. Indien door de cessie minder dan de beslagvrije voet overblijft, is het verstandig om contact op te nemen met de schuldeiser en verzoeken om aanpassing van het bedrag. Schuldeisers zijn hiertoe niet verplicht, maar willen hier over het algemeen wel aan meewerken.

  • Er was al beslag, maar nu legt er nog een schuldeiser beslag. Moet ik nu meer betalen?

   Als er al maximaal beslag was gelegd, hoeft u niet méér te betalen. U ontvangt dezelfde beslagvrije voet. De schuldeiser die als eerste beslag heeft gelegd, zorgt voor de verdeling van het in beslag genomen geld onder de beslagleggers.

  • Mijn werkgever dreigt mij te ontslaan omdat er loonbeslag ligt. Mag dat?

   Nee, loonbeslag is geen geldige ontslaggrond.

  • Er ligt beslag op mijn uitkering/loon. Nu wordt ook het hele vakantiegeld ingehouden. Klopt dat wel?

   Ja, zolang u maandelijks de beslagvrije voet ontvangt, mag op het vakantiegeld beslag worden gelegd.

  • Mag er beslag worden gelegd op de zorgtoeslag of andere toeslagen?

   In principe mag er geen beslag op de toeslagen worden gelegd. Er zijn echter enkele uitzonderingen:

   • De zorgverzekeraar kan beslag op de zorgtoeslag leggen, als er een premieschuld is op de basisverzekering. Let wel, dit geldt niet voor schulden op de aanvullende verzekering.
   • De verhuurder kan beslag op de huurtoeslag leggen bij een huurschuld.
   • Een kinderopvangorganisatie kan beslag op de kinderopvangtoeslag leggen bij een schuld aan de kinderopvang.
  • Kan een schuldeiser beslag leggen op de kinderbijslag?

   Nee.

  • Een deurwaarder wil dat ik een machtiging teken voor de kinderbijslag. Mag dat?

   Een deurwaarder kan geen beslag leggen op de kinderbijslag. Wel kunt u vrijwillig een machtiging tekenen voor doorbetaling van de kinderbijslag aan een schuldeiser. U bent hier echter niet toe verplicht, en u kunt de machtiging ook altijd weer intrekken.

  • Kan een incassobureau ook beslag leggen?

   Nee. Om beslag te kunnen leggen moet het incassobureau een deurwaarder inschakelen. Deze deurwaarder heeft vervolgens een vonnis van de rechter nodig. Ook met een dwangbevel van de Belastingdienst of het CJIB mag een deurwaarder beslag leggen.

  • Mijn uitkeringsinstantie verrekent een schuld die ik bij hen heb met mijn uitkering. Mag dat zo maar?

   Ja, de uitkeringsinstantie past het recht op verrekening toe. Let u er wel op dat u van de uitkeringsinstantie in elk geval de voor u geldende beslagvrije voet ontvangt.

  • De belastingdienst gebruikt mijn voorlopige teruggaaf om er mijn belastingschuld mee te verlagen. Mag dat?

   De belastingdienst (maar ook iedere instantie waarvan u geld ontvangt) heeft het recht om bedragen die u van hen tegoed hebt te verrekenen met bedragen die zij van u tegoed hebben. Is het bedrag dat ineens wordt verrekend erg hoog, neem dan contact op met de belastingdienst en vraag of er ook een andere manier is waarop u de schuld kunt terugbetalen.

  • Ik moet teveel ontvangen uitkering terugbetalen. Nu wordt het bedrag opeens gebruteerd. Wat betekent dat?

   Als er een nieuw kalenderjaar aanbreekt nadat de schuld opeisbaar is gesteld, wordt de schuld gebruteerd. Wat betekent dat? Het bedrag dat u hebt ontvangen is een nettobedrag geweest. Aan het eind van het jaar moet de uitkeringsinstantie over de uitkering echter sociale premies betalen. Na 31 december moet u daarom ook dit bruto deel van uw schuld terugbetalen aan de uitkeringsinstantie.

  • Ik denk dat er teveel beslag wordt gelegd. Waar kan ik dit laten narekenen?

   Neem contact op met de deurwaarder en vraag om aanpassing van het beslag. Het Juridisch Loket in uw regio kan u eventueel helpen met het opstellen van een brief. Weigert de deurwaarder om de berekening aan te passen, dan kunt u een klacht indienen bij de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBVG).

  • Zijn er ook schuldeisers die zonder vonnis beslag kunnen leggen?

   Ja. Instanties die zonder vonnis van de rechter beslag kunnen leggen, zijn bijvoorbeeld, de gemeente, UWV, DUO, CJIB en de Belastingdienst.  U krijgt dan geen dagvaarding, maar een dwangbevel.

 • Schulden en burgerlijke stand

  • Ik ben gescheiden. Wat gebeurt er met de schulden uit het huwelijk? Worden die gesplitst?

   Dat hangt ervan af. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, zijn de schulden gemeenschappelijk, en bent u beiden voor de hele schuld verantwoordelijk ( hoofdelijke aansprakelijkheid). U kunt uw schuldeisers vragen om de schuld te splitsen, maar in veel gevallen zullen zij dat niet doen. Betaalt de ene partner niet, dan hebben zij namelijk nog de mogelijkheid de andere partner om betaling te vragen. Om u te beschermen is het voor een aantal financiële transacties, bijvoorbeeld het afsluiten van een hypotheek, nodig dat de kredietverstrekker de toestemming van beide partners krijgt door middel van een handtekening. Maar is uw ex-partner tijdens het huwelijk een lening aangegaan, waarvoor u niet hebt getekend, dan kunt u op basis van de huwelijksgoederengemeenschap hier toch op worden aangesproken.

   Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd, dan staat in de huwelijkse voorwaarden beschreven welke financiële verplichtingen van welke partner zijn. U bent dan niet over en weer aansprakelijk. Anders is het als u na het tekenen van de huwelijkse voorwaarden samen nog nieuwe financiële verplichtingen bent aangegaan. Voor die schulden bent u wel beiden aansprakelijk.

  • Ik heb samen met mijn ex-partner een lening. Nu willen we die splitsen. De bank zegt dat dat niet kan en heeft het over hoofdelijke aansprakelijkheid. Wat is dat?

   U bent allebei verantwoordelijk voor het hele bedrag van de schuld. Betaalt uw ex-partner niets, dan zal de bank u vragen de hele schuld te betalen, en andersom. Betaalt u meer dan de helft van de schuld, dan kunt u alles wat u meer hebt betaald dan de helft van de schuld wel opeisen van uw ex-partner.

  • Mijn partner en ik huren samen een huis, we hebben geen samenleefcontract en zijn niet getrouwd. Kan mijn partner aansprakelijk worden gesteld voor mijn schulden?

   Uw partner kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor financiële verplichtingen die u samen bent aangegaan: als u bijvoorbeeld beiden voor een lening hebt getekend, of voor eventuele achterstanden in vaste lasten zoals de huur en energie (u woont immers beiden in de woning).

  • Ik ben gescheiden. In een echtscheidingsconvenant hebben we vastgelegd dat mijn ex-partner alle schulden op zich neemt. Nu betaalt hij niet en wil een schuldeiser dat ik ga betalen en dreigt met incassomaatregelen. Geldt dat convenant dan niet?

   Nee, de schuldeisers zijn geen partij in het echtscheidingsconvenant. Een echtscheidingsconvenant is een afspraak tussen u en uw ex-partner. Alleen uzelf en uw ex-partner zijn gebonden aan deze afspraak. Uw schuldeisers niet. Was er bij de schuld sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid, dan blijft dat nog steeds zo. Betaalt u een schuld die uw ex-partner zou betalen, dan kunt u uw ex-partner op basis van het convenant wel om terugbetaling vragen.

  • Mijn ex-partner heeft een schuldregeling getroffen met onze schuldeisers via een kredietbank. Een deel van de schulden is hem kwijtgescholden. Geldt dat nu ook voor mij?

   Nee, alleen uw ex-partner heeft een regeling met de schuldeisers getroffen. Dat betekent dat de schuldeisers u nog steeds kunnen benaderen voor de betaling van het restant van de schulden. U kunt proberen zelf ook een regeling te treffen met uw schuldeisers.

  • Mijn partner heeft een eenmanszaak/maakt deel uit van een VOF. Wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Kan ik nu ook worden aangesproken op de bedrijfsschulden?

   Ja. Uw partner is aansprakelijk voor alle bedrijfsschulden, en omdat er sprake is van een huwelijksgoederengemeenschap, bent u dat automatisch ook.

 • Schulden en minderjarige kinderen

  • Mijn zoon/dochter heeft een mobiel abonnement afgesloten, maar is nog niet meerderjarig. Kan ik nog van dat abonnement af?

   In het algemeen hebben minderjarigen voor het aangaan van grote financiële verplichtingen de toestemming van hun ouders nodig. Heeft u niet schriftelijk toestemming voor het abonnement gegeven, dan kunt u de telefoonmaatschappij hier op wijzen en het contract laten ontbinden. Denkt u er wel aan dat u dit zo snel mogelijk doet, zodat er geen grote telefoonschuld ontstaat. Heeft uw zoon of dochter al een aantal malen een schrijven van de telefoonmaatschappij gehad en heeft u al die tijd niet aangegeven dat u het contract wilt beëindigen, dan kan de telefoonmaatschappij u verwijten niet op tijd te hebben ingegrepen: door de komst van de nota's op uw adres had u immers gewaarschuwd moeten zijn.

  • Mijn meerderjarige zoon heeft een auto. Die staat op mijn naam. Nu betaalt hij de motorrijtuigenbelasting niet. Moet ik die dan betalen?

   Ja, de auto staat op uw naam, dus bent u verantwoordelijk voor de betaling van de motorrijtuigenbelasting. Ook kunt u erop worden aangesproken als de auto niet verzekerd is of als er boetes zijn.

 • Studieschulden

  • Wat is een draagkrachtmeting?

   Bij draagkrachtmeting wordt uw maandelijkse aflossing opnieuw berekend op basis van het huidige, gewijzigde inkomen. Is uw inkomen gedaald, dan gaat uw maandaflossing omlaag.

  • Mijn partner heeft een studieschuld. Ben ik verplicht daaraan mee te betalen?

   Dat hangt ervan af sinds wanneer uw partner moet terug betalen. Als u terugbetaalt volgens de terugbetalingsregels van vóór 2012, dan is het mogelijk om een partner niet mee te laten betalen. Bij het vaststellen van de hoogte van de aflossing gaat de Studiefinanciering (DUO) uit van het gezamenlijk inkomen. Wilt u niet meebetalen, dan kunt u dit schriftelijk doorgeven aan DUO. Elk jaar opnieuw kunt u aangeven of u wel of niet wenst mee te betalen. Hieraan is wel een nadeel verbonden. Vaak wordt de rest van de studieschuld na 15 jaar correct aflossen kwijtgescholden. De jaren waarin u als partner niet meebetaalt, tellen niet mee in die 15 jaar. Weigert u bijvoorbeeld 5 jaar lang mee te betalen, dan zal uw partner 5 jaar langer moeten aflossen. Hebt u zelf geen inkomen, dan heeft het weinig zin meebetalen te weigeren: de aflossing van uw partner wordt er immers niet anders van.

   Valt u onder de terugbetalingsregels van ná 2012, dan is het niet meer mogelijk om uw inkomen buiten beschouwing te laten bij het vaststellen van de draagkracht. Dit geldt ook voor de terugbetalingsregel van 2018, alleen heeft u dan 35 jaar om terug te betalen.

   • Meer informatie vindt u op DUO.nl
  • Ik heb een studieschuld, maar kan de aflossing niet betalen omdat mijn inkomen is gedaald. Wat kan ik eraan doen?

   Bij een daling van het inkomen is in sommige gevallen draagkrachtmeting mogelijk. Dat betekent dat DUO uw aflossing herberekent op basis van uw huidige inkomen. Op DUO.nl kunt u dit berekenen. Deze draagkrachtmeting geldt alleen voor nieuwe maandtermijnen. Achterstallige termijnen moet u gewoon betalen.

 • Woningontruiming en afsluiting door nutsbedrijven

  • De woningcorporatie dreigt met ontruiming. Maar ik heb kleine kinderen. Dan ontruimen ze toch niet echt?

   Ook woningontruimingen van gezinnen met kleine kinderen komen voor. Probeer een betalingsregeling met uw verhuurder te treffen, om te voorkomen dat deze de schuld uit handen geeft aan een deurwaarder en een ontruimingsprocedure begint. Ligt de schuld al bij een deurwaarder, overleg dan met uw verhuurder en de deurwaarder wat u nog kunt doen om ontruiming te voorkomen.

  • Mijn woning wordt ontruimd. Wordt mijn inboedel nu verkocht?

   Nee. Wel is het mogelijk dat als u de woning niet zelf leeg haalt, uw inboedel door de gemeente wordt opgeslagen. Wilt u de inboedel terug, dan moet u kosten voor de opslag betalen.

  • Ik heb een brief van een deurwaarder gehad waarin met ontruiming wordt gedreigd. Er komt een zitting bij de rechtbank. Moet ik daar heen?

   Dat hoeft niet, maar dat is wel verstandig. Lukt het u niet de schuld voor de zitting te betalen, ga dan naar de zitting en geef aan waarom u niet betaalt en wat u zelf voorstelt eraan te doen. Misschien verleent de rechter u uitstel. Gaat u niet naar de zitting, dan wordt de vordering in elk geval toegewezen, en kan de deurwaarder met het vonnis de ontruimingsprocedure starten.

  • Het energiebedrijf/waterbedrijf dreigt met afsluiten van energie/water. Mag dat?

   Ja, als u een achterstand in betalen hebt, mag dat.

  • Het energiebedrijf is ook de leverancier van mijn kabel. Nu is de kabel afgesloten omdat ik de energierekening niet heb betaald. Mag dat en wordt nu de energie ook afgesloten?

   Ja, dat mag. Vaak krijgt u zodra de kabel wordt afgesloten wel schriftelijk bericht dat u een achterstand hebt. De kans is groot dat als u niet betaalt, ook de energie op korte termijn wordt afgesloten.

  • Ik heb een brief ontvangen dat het energiebedrijf me komt afsluiten. Als ik niet opendoe, wat gebeurt er dan?

   Dan wordt u toch afgesloten. Het is mogelijk dat het energiebedrijf in dat geval extra kosten moet maken, omdat u niet via de meterkast in uw woning afgesloten kunt worden. Deze extra kosten moet u zelf betalen. Neem zo snel mogelijk contact op met het energiebedrijf en probeer  een regeling te treffen voor de achterstand.

 • Ziektekosten

  • Ik heb een schuld bij mijn ziektekostenverzekering. Nu worden mijn aanvullende en tandartsverzekering beëindigd. Mag dat? En ben ik nu niet meer verzekerd tegen ziektekosten?

   Ja, het is mogelijk dat de zorgverzekeraar de aanvullende en/of de tandartsverzekering beëindigd bij een betalingsachterstand. U blijft echter verzekerd voor de basisverzekering. Bij een betalingsachterstand van minimaal zes maandpremies voor de basisverzekering, krijgt u een boete van 130% van de premie.  Deze boete wordt direct ingehouden op uw loon of uitkering door het Zorginstituut Nederland. Deze inhouding stopt zodra alle achterstanden inclusief rente en incassokosten zijn betaald, of als u zich aanmeldt bij de schuldhulpverlening. Vanaf dat moment betaalt u weer de normale maandelijkse premie.

   Mocht de zorgverzekeraar u ook uit de basisverzekering zetten, dan moet u zich meteen aanmelden bij een nieuwe zorgverzekeraar. Iedere Nederlander is namelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Meer informatie over het onverzekerd zijn vindt u op de site van Stichting de Ombudsman: zorgverzekeringslijn.nl 

   • Heeft u een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op zorgtoeslag. Kijk op Toeslagen.nl voor meer informatie.
  • Ik heb een declaratie ingediend bij mijn ziektekostenverzekeraar, waar ik ook een schuld heb. Krijg ik het geld nu wel?

   Dat hangt af van de voorwaarden voor declaratie van ziektekosten bij uw verzekeraar. Als u een achterstand in de betaling van uw aanvullende of tandartsverzekering hebt, is het mogelijk dat kosten die onder deze aanvullende pakketten vallen, niet worden vergoed. Krijgt u de kosten wel vergoed, dan moet u er rekening mee houden dat de verzekeraar de vergoeding verrekent met de openstaande schuld.

 • Diversen

  • Ik heb al heel lang niets meer van een schuldeiser gehoord. Is die schuld nu automatisch verjaard?

   Dat hangt van een aantal zaken af. Belangrijk is wanneer de schuld is ontstaan, maar ook wat voor soort schuld het is. Daarnaast is van belang wanneer de schuldeiser u voor het laatst op de schuld heeft aangesproken. Hebt u al een aantal jaren niets van een schuldeiser vernomen, dan is het mogelijk dat de schuld is verjaard. Wilt u meer zekerheid, neem dan contact op met het Juridisch Loket.

  • Mijn moeder is overleden. Ze laat schulden na. Ik ben haar erfgenaam. Moet ik nu haar schulden betalen?

   Dat hangt ervan af of u de erfenis aanvaardt of niet. Als u de erfenis niet aanvaardt, dan hoeft u haar schulden niet te betalen, maar kunt u ook geen aanspraak maken op haar goederen of vermogen. Als u de erfenis beneficiair aanvaardt, geeft u aan dat u alleen wilt erven als er per saldo geen schulden overblijven. U kunt ook eerst om een beschrijving van de erfenis vragen en dan bepalen of u deze aanvaardt. Door goederen van de overledene mee te nemen, geeft u overigens al aan dat u de erfenis aanvaardt, let dus goed op. In sommige gevallen willen schuldeisers bewijs zien dat u de erfenis niet aanvaardt. Dit kan door het bij de notaris vast te laten leggen.

  • Ik heb spullen op afbetaling gekocht, en kan de aflossing niet meer betalen. Nu wil de schuldeiser de geleverde goederen terug. Krijg ik dan mijn geld dat ik al heb betaald, terug?

   Het is niet zo dat u in ruil voor de goederen uw geld terugkrijgt. De schuld kan hierdoor wel lager worden. De schuldeiser mag de goederen opeisen.

  • Ik heb iets gehoord over de Wsnp als oplossing voor mijn schulden. Een schuldregeling bij een kredietbank duurt lang, kan ik niet gelijk van die Wsnp gebruikmaken?

   Nee. De Wsnp (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) is bedoeld voor mensen die al hebben geprobeerd een schuldregeling te treffen met hun schuldeisers. Zijn één of meer schuldeisers niet akkoord gegaan, dan kunt u een beroep doen op de Wsnp. U moet kunnen aantonen dat u hebt geprobeerd een regeling te treffen voor al uw schulden. Ook moet u al uw schuldeisers in het voorstel gelijk hebben behandeld. Een dergelijke regeling is bijvoorbeeld mogelijk via een kredietbank.

   Kunt u niet aantonen dat u een redelijke regeling hebt voorgesteld, dan is de kans groot dat u niet wordt toegelaten tot de Wsnp. Een uitzondering is de situatie waarin een schuldeiser uw faillissement heeft aangevraagd. Is dat het geval, dan kunt u met spoed een beroep op de Wsnp doen, om faillissement te voorkomen.