Begrippenlijst

Uitleg van veelgebruikte begrippen in de schuldhulpverlening op alfabetische volgorde.

A-Z

Afloscapaciteit

Het bedrag dat iemand maximaal beschikbaar kan stellen voor de aflossing van zijn schulden. De afloscapaciteit wordt vastgesteld door het inkomen te verminderen met het Vrij Te Laten Bedrag (VTLB).

Akte van Cessie

Een akte van cessie zorgt er voor dat een deel van het recht op salaris wordt overgedragen aan de schuldeiser. Deze looncessie blijft bestaan tot dat de schuld is voldaan.
Indien door de cessie minder dan de beslagvrije voet overblijft, is het verstandig om contact op te nemen met de schuldeiser en verzoeken om aanpassing van het bedrag. Schuldeisers zijn hiertoe niet verplicht, maar willen hier over het algemeen wel aan meewerken.

Begroting

Een begroting is een overzicht van al uw inkomsten en uitgaven. Het laat zien waaraan u uw inkomen besteedt. Om grip te krijgen op uw financiën is inzicht in uw inkomsten- en uitgavenpatroon onmisbaar. Een begroting is altijd uniek. Ieder gezin maakt immers andere keuzen, vindt andere uitgaven belangrijk en geeft het geld op een andere manier uit.

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is mogelijk voor mensen die wegens een lichamelijke of geestelijke beperking niet in staat zijn om hun eigen vermogen te beheren. Het bewind zegt dus niets over de vermogenspositie van iemand, maar wel over het onvermogen om de eigen financiën te regelen. Beschermingsbewind wordt in principe aangevraagd door de klant zelf maar kan ook door familieleden (tot in de 4e graad) worden aangevraagd. Is er niemand die de aanvraag kan doen en is bewind voering toch noodzakelijk, dan kan een verzoek bij de officier van Justitie in worden gediend.

Beslag

Beslag op loon, uitkering, vermogen, roerende of onroerende goederen is een dwangmiddel waarmee een schuldeiser de schuldenaar kan dwingen de betalingsverplichting te voldoen. Alleen een deurwaarder kan beslag leggen. Hij mag dat alleen als hij beschikt over een vonnis of een dwangbevel.

Beslagvrije voet

Bij beslag op loon of uitkering krijgt u altijd een bepaald gedeelte ervan wèl uitbetaald, de 'beslagvrije voet'. Deze beslagvrije voet bedraagt 90% van de bijstandsnorm inclusief vakantiegeld, met eventueel daarbij opgeteld een correctie van hoge woonlasten en kosten zorgverzekering.

Het overige deel wordt door werkgever of uitkerende instantie aan de beslaglegger overgemaakt, totdat de volledige schuld is voldaan. Uw werkgever of de uitkerende instantie is verplicht hieraan mee te werken.

Bewindvoerder

Een Bewindvoerder Wsnp wordt aangesteld door de Rechtbank en is belast met de uitvoering van de Wsnp. Hij berekent onder andere het vrij te laten bedrag (VTLB), stelt het schuldenpakket vast en maakt een saneringsplan. Hij informeert schuldeisers en de rechter-commissaris. U moet de bewindvoerder informeren over alles wat van belang kan zijn voor uw schuldsanering. De eerste 13 maanden krijgt de bewindvoerder al uw post. Op deze manier kan hij controleren of de schuldsanering goed verloopt.

BKR

Alle verplichtingen die u als consument bij een kredietverstrekker, postorderbedrijf of telefoonmaatschappij aangaat, worden geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Geldverstrekkers kunnen deze informatie opvragen.

Boedelrekening

In een Wsnp traject ontvangt u het VTLB,  het bedrag dat nodig is voor levensonderhoud en vaste lasten. Alle inkomsten boven dit bedrag en eventuele vermogensbestanddelen gaan naar de boedelrekening: een speciale rekening onder beheer van de bewindvoerder. Hiervan worden de schuldeisers betaald en een bijdrage voor de bewindvoerder.

Budgetbegeleiding

Doel van budgetbegeleiding is inzicht krijgen in de inkomsten en uitgaven, het op orde brengen van een overzichtelijke administratie, en klanten helpen bij het afstemmen van de uitgaven op het beschikbare budget, zodanig dat de schulden kunnen worden afgelost en er in de toekomst geen nieuwe schulden ontstaan.

Budgetbeheer

Budgetbeheer beheert de inkomsten en doet betalingen voor de klant, volgens een  vastgesteld budgetplan. Het doel van budgetbeheer is zorgdragen dat betalingen tijdig gedaan worden en voorkomen van (nieuwe) schulden of betalingsachterstanden.

Concurrente schulden

Alle schulden die niet wettelijk preferent zijn, zijn concurrente schulden. Zij moeten gelijk worden behandeld. In de praktijk beroepen sommige schuldeisers (zoals verhuurders of energiebedrijven) zich op een zogenaamde feitelijke of sociale preferentie. Deze schuldeisers zijn niet preferent in de wettelijke zin en dienen dan ook gewoon als concurrente schuldeisers te worden behandeld. Vaak beschikken ze over extra dwangmiddelen om hun vorderingen te innen: afsluiting van energie of water, of ontruiming van de woning.

Curator

Een  curator probeert vermogensbestanddelen van de failliet verklaarde persoon te gelde te maken, zodat de schuldeisers (een deel) van hun vorderingen kunnen ontvangen. De curator doet het beheer en de vereffening van de failliete boedel bij faillissement en treedt met name op voor de belangen van de schuldeisers.

Deurwaarder

Een deurwaarder int schulden, in opdracht van een schuldeiser. Zijn mogelijkheden gaan verder dan die van een incassobureau. Een deurwaarder kan bijvoorbeeld:

  • een dagvaarding uitbrengen
  • beslag leggen, bijvoorbeeld boedel- of loonbeslag
  • een woning ontruimen

Dwangakkoord

Wanneer in het minnelijk traject niet alle schuldeisers akkoord gaan met de voorgestelde regeling, kan de schuldenaar de rechtbank vragen de weigerende schuldeisers te verplichten mee te werken aan een minnelijke regeling. De rechter zal alleen een dwangakkoord opleggen wanneer de weigering van één schuldeiser onevenredig nadelig is voor de overige schuldeisers.

Faillissement

Het faillissement van een schuldenaar kan worden aangevraagd door een schuldeiser of door de schuldenaar zelf, als de schuldenaar heeft opgehouden te betalen. De rechter bepaalt of de schuldenaar failliet wordt verklaard en wijst een curator toe. In de meeste gevallen zal de rechter de schuldenaar adviseren een beroep te doen op de Wsnp. Dit moet dan binnen 8 dagen na uitspraak van het faillissement.

Incassobureau

Een incassobureau is een bedrijf dat schulden int, in opdracht van een schuldeiser. Voor deze werkzaamheden brengt het incassobureau kosten in rekening. Deze moet u betalen boven op de reeds bestaande schuld.

Intake

De intake is het eerste gesprek tussen schuldenaar en schuldhulpverlener. In dit gesprek legt de schuldhulpverlener uit wat schuldhulpverlening is, en wat de voorwaarden zijn. De schuldenaar wordt gevraagd naar zijn inkomsten en uitgaven, zijn schulden en het ontstaan ervan. Op basis van dit gesprek wordt het vervolgtraject bepaald.

Integrale schuldhulpverlening

Een integrale aanpak van problematische schulden kenmerkt zich door het tegelijkertijd werken aan financieel-technische en andersoortige problemen. De organisaties die integrale schuldhulpverlening uitvoeren gaan uit van een eenduidige hulpverleningsdoelstelling en hebben een eenduidige opvatting over de aan te bieden hulpverleningsmethodieken. Zij bieden op lokaal of regionaal niveau een samenhangend hulpaanbod aan.

Minnelijk traject

Met het minnelijk traject wordt het schuldregelingsproces bedoeld waarin de schuldregelaar probeert overeenstemming met de schuldeisers te krijgen over een schuldregelingsvoorstel. Medewerking van de schuldeisers gebeurt op vrijwillige basis. Wordt een minnelijk traject met succes afgerond, dan verlenen de schuldeisers finale kwijting. Gaan niet alle schuldeisers akkoord met het voorstel, dan kan de schuldenaar in veel gevallen een beroep doen op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).

  • Meer over het minnelijk traject: nvvk.eu

Preferente schulden

In een schuldregeling krijgen schuldeisers met een wettelijke preferentie voorrang boven concurrente schuldeisers. In een minnelijke regeling krijgen zij het dubbele percentage aangeboden van wat niet-preferente schuldeisers krijgen.

Psychosociale begeleiding

Psychosociale begeleiding in het kader van schuldhulpverlening, is het bieden van procesmatige, intensieve begeleiding. Deze begeleiding is gericht op de achterliggende psychosociale problemen, waardoor de klant op dat moment vaak nog niet in staat is om op een adequate manier aan zijn schulden te werken. Deze vorm van hulpverlening wordt vaak door het maatschappelijk werk gedaan.

Problematische schuldsituatie

Situatie waarin van een natuurlijke persoon redelijkerwijs is te voorzien dat hij niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden, of waarin hij heeft opgehouden te betalen.

Rechter-commissaris

De Rechters Commissaris houdt toezicht op het handelen van de curator in een faillissement en de bewindvoerder in een wettelijke schuldsanering.

Recofa-methode

De Rechters Commissaris in Faillissementen-methode is de methode die het bedrag (VTLB) berekent dat iemand met schulden nodig heeft voor levensonderhoud en vaste lasten. De rest (de aflos capaciteit) moet iemand drie jaar lang inzetten voor het afbetalen van schulden. Deze methode wordt zowel in het minnelijk als in het wettelijk traject gebruikt. .

Saniet

Gefailleerde, oftewel Saniet, ook wel de schuldenaar in de Wsnp genoemd.

Schuldbemiddeling

Schuldbemiddeling is het oplossen van schulden, door het bemiddelen tot een regeling met schuldeisers, zonder krediet te verlenen. De schuldenaar reserveert maandelijks bij de schuldbemiddelende instantie het inkomen boven het Vrij Te Laten Bedrag, die de bedragen vervolgens doorbetaalt aan de schuldeisers. Schuldbemiddeling wordt door de gemeentelijke kredietbank, gemeenten en door de wet aangewezen instanties.

Schuldeiser

De schuldeiser, of crediteur, is de persoon of instantie die een vordering heeft op de schuldenaar.

Schuldenaar

De schuldenaar, of debiteur, is de persoon die schulden heeft.

Schuldhulpverlener

De schuldhulpverlener is tussenpersoon voor schuldenaren en schuldeisers. Hij behartigt de belangen van beiden.

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening is het helpen van cliënten bij het vinden van een oplossing voor hun problematische schulden. Instellingen zijn: kredietbank, gemeenten en door de wet aangewezen instanties. Schuldhulpverlening is een dienstverlening die mensen helpt schulden te voorkomen, beheersbaar te houden en op te lossen.

Schuldregeling 

Schuldregeling is een verzamelnaam en omvat schuldbemiddeling en schuldsanering. De regeling gebeurt op basis van de beschikbare afloscapaciteit. Een schuldregeling duurt 3 jaar.

Schuldsanering

Een schuldsanering is het oplossen van schulden door het verstrekken van een saneringskrediet. Met dit krediet worden de schuldeisers direct afbetaald. De schuldenaar moet dit nieuwe krediet gedurende de looptijd van de schuldregeling aflossen bij de schuldhulpverlenende instantie.

Vrij Te Laten Bedrag (VTLB)

het volgens de Recofa (Rechters Commissaris in Faillissementen)- methode berekende bedrag dat nodig is voor levensonderhoud en vaste lasten. Wordt in het minnelijk en wettelijk traject gevolgd.

WSNP

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp) is een aanvulling op de Faillissementswet en biedt burgers met financiële problemen een extra perspectief op een schuldenvrije toekomst. De rechter beslist hierin over de toelating tot deze regeling, de hoogte van de afloscapaciteit en de duur van de sanering. Voorwaarde voor toelating is, dat de schulden te goeder trouw zijn ontstaan en dat een vrijwillig akkoord over afbetaling niet meer mogelijk is. Dit wettelijke traject kan pas in werking treden, als eerst is geprobeerd in het minnelijke traject tot een oplossing te komen. Uw schuldhulpverlener uit het minnelijke traject kan u adviseren. Hij heeft een voorbeeld van het verzoekschrift en weet welke stukken mee moeten worden gestuurd.

Boodschappen 
Meer weten?

Kijk ook bij de meestgestelde vragen