Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over schulden regelen op een rij. Klik op een vraag, en dan verschijnt het antwoord er onder.

Beslag op bankrekening

 • Er is beslag gelegd op mijn bankrekening. Gaat alles wat op de rekening komt nu naar de beslaglegger? En wanneer wordt het beslag opgeheven?
  Beslag op een bankrekening geldt alleen voor het saldo dat op het moment van beslagleggen op de rekening staat. Wanneer dit bedrag van uw rekening is afgeschreven, is het beslag op uw bankrekening weer gestopt. Het geld wat daarna gestort wordt is weer van u. De bank moet u dan weer over uw rekening laten beschikken. Wil de beslaglegger ook beslag leggen op de gelden die later binnenkomen, dan zal deze opnieuw beslag moeten leggen.
 • Er is beslag gelegd op mijn bankrekening door de Belastingdienst, wat mag er en wat niet?

  De Belastingdienst kan met een overheidsvordering geld van uw bankrekening afschrijven zonder uw toestemming. Is uw schuld hoger dan het bedrag op uw rekening? En mag u rood staan van uw bank? Dan kan er ook afgeschreven worden van het bedrag dat u rood mag staan. Het is niet mogelijk om dit bedrag terug te laten boeken.

  Dit beslag, de overheidsvordering, kan worden ingezet bij alle belastingaanslagen of beschikkingen van Toeslagen met een openstaand bedrag van maximaal € 1000,-. Per overheidsvordering wordt maximaal € 500,- afgeschreven. Dit wordt niet in één keer geïnd, maar er wordt 3 keer € 166,- afgeschreven.

Beslag op de inboedel

BKR

 • Ik sta bij het BKR geregistreerd. Kan ik nu nog wel een huis kopen?
  Dat hangt ervan af. Veel mensen staan bij het BKR geregistreerd omdat ze leningen hebben of iets op afbetaling hebben gekocht. Zijn er veel financiële verplichtingen of hebt u achterstanden in de betaling van leningen of een bestaande hypotheek, dan kan het zijn dat u de hypotheek wordt geweigerd, omdat de hypotheekinstelling het risico te groot vindt. Iedere instelling kan zelf beoordelen of zij u op basis van de informatie bij de BKR wel of niet een hypotheek verstrekt.
 • Ik sta bij het BKR geregistreerd. Sta ik nu op een zwarte lijst?
  Nee, er bestaat geen zwarte lijst. Wel kunnen instellingen bij wie u om financiering vraagt in het register van de BKR zien of u betalingsachterstanden hebt of hebt gehad. Deze meldingen blijven in de regel vijf jaar staan. Zijn er betalingsachterstanden (geweest), dan kan dat soms reden zijn om u bijvoorbeeld geen lening te verstrekken.

Derdenbeslag (beslag op loon of uitkering) en verrekening

 • Eén van mijn schuldeisers wil derdenbeslag leggen. Wat is dat?
  Derdenbeslag is bijvoorbeeld beslag op (een deel van) uw inkomsten of uitkering. De instantie die het inkomen verstrekt (uw werkgever of uitkeringsinstantie), is wettelijk verplicht het deel van het inkomen waarop beslag is gelegd over te maken naar de schuldeiser die beslag heeft gelegd. Derdenbeslag kan ook gelegd worden op het tegoed op uw bankrekening, of op waardevolle spullen die u heeft ondergebracht bij iemand anders (bijvoorbeeld als u uw auto in iemands garage heeft gestald).
 • Er is beslag gelegd op mijn loon of uitkering. Mag mijn loon of uitkering helemaal worden ingehouden?

  Nee. De beslaglegger moet altijd rekening houden met de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen dat u zelf mag houden voor levensonderhoud en vaste lasten. De hoogte van de beslagvrije voet hangt af van uw gezinssamenstelling, en is wettelijk vastgelegd. De beslagvrije voet is - bij voldoende inkomen - minimaal 90% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Hebt u hoge woonlasten en geen recht op huurtoeslag? Dan moet de beslaglegger hier in sommige gevallen ook rekening mee houden. Ook moet rekening worden gehouden met de premie van de ziektekostenverzekering. Daarnaast wordt in sommige gevallen de beslagvrije voet verhoogd met het niet ontvangen kindgebonden budget.

  Op de kinderbijslag en de tegemoetkoming schoolkosten mag geen beslag worden gelegd. Op de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag mag alleen beslag gelegd worden voor onbetaalde rekeningen waar de toeslag voor bedoeld is. Uw verhuurder mag dus beslag laten leggen op uw huurtoeslag. De Belastingdienst zelf mag in het verleden teveel betaalde toeslagen verrekenen met de maandelijkse betaling van de toeslag.

 • Er was al beslag, maar nu legt er nog een schuldeiser beslag. Moet ik nu meer betalen?
  Als er al maximaal beslag was gelegd, hoeft u niet méér te betalen. U ontvangt dezelfde beslagvrije voet. De schuldeiser die als eerste beslag heeft gelegd, zorgt voor de verdeling van het in beslag genomen geld onder de beslagleggers.
 • Mijn werkgever dreigt mij te ontslaan omdat er loonbeslag ligt. Mag dat?
  Nee, loonbeslag is geen geldige ontslaggrond. Wel is het mogelijk om een tijdelijk arbeidscontract niet te verlengen.
 • Er ligt beslag op mijn uitkering/loon. Nu wordt ook het hele vakantiegeld ingehouden. Klopt dat wel?
  Ja, zolang u maandelijks de beslagvrije voet ontvangt, mag op het vakantiegeld beslag worden gelegd. Is uw beslagvrije voet hoger dan uw maandelijks inkomen, dan mag u een deel van uw vakantiegeld houden. Is uw beslagvrije voet bijvoorbeeld 1000 euro, maar is uw inkomen 990 euro. Dan heeft u recht op 10 euro per maand extra, dus 12x10=120 euro mag u houden van uw vakantiegeld.
 • Mag er beslag worden gelegd op de zorgtoeslag of andere toeslagen?

  In principe mag er geen beslag op de toeslagen worden gelegd, maar er mag wel verrekend worden met toeslagschulden. Zoals:

  - De zorgverzekeraar en het CAK kunnen beslag op de zorgtoeslag leggen, als er een premieschuld is op de basisverzekering. Let wel, dit geldt niet voor schulden op de aanvullende verzekering.
  - De verhuurder kan beslag op de huurtoeslag leggen bij een huurschuld.
  - Een kinderopvangorganisatie kan beslag op de kinderopvangtoeslag leggen bij een schuld aan de kinderopvang.

 • Kan een schuldeiser beslag leggen op de kinderbijslag?
  Nee. Een deurwaarder kan geen beslag leggen op de kinderbijslag. Wel kunt u vrijwillig een machtiging tekenen voor doorbetaling van de kinderbijslag aan een schuldeiser. U bent hier echter niet toe verplicht, en u kunt de machtiging ook altijd weer intrekken.
 • Kan een incassobureau ook beslag leggen?
  Nee. Om beslag te kunnen leggen moet het incassobureau een deurwaarder inschakelen. Deze deurwaarder heeft vervolgens een vonnis van de rechter nodig. Ook met een dwangbevel van de Belastingdienst of het CJIB mag een deurwaarder beslag leggen.
 • Mijn uitkeringsinstantie verrekent een schuld die ik bij hen heb met mijn uitkering. Mag dat zo maar?
  Ja, de uitkeringsinstantie past het recht op verrekening toe. Let u er wel op dat u van de uitkeringsinstantie in elk geval de voor u geldende beslagvrije voet ontvangt.
 • De belastingdienst gebruikt mijn voorlopige teruggaaf om er mijn belastingschuld mee te verlagen. Mag dat?
  De belastingdienst (maar ook iedere instantie waarvan u geld ontvangt) heeft het recht om bedragen die u van hen tegoed hebt te verrekenen met bedragen die zij van u tegoed hebben. Is het bedrag dat ineens wordt verrekend erg hoog, neem dan contact op met de belastingdienst en vraag of er ook een andere manier is waarop u de schuld kunt terugbetalen.
 • Ik moet teveel ontvangen uitkering terugbetalen. Nu wordt het bedrag opeens gebruteerd. Wat betekent dat?
  Als er een nieuw kalenderjaar aanbreekt nadat de schuld opeisbaar is gesteld, wordt de schuld gebruteerd. Wat betekent dat? Het bedrag dat u hebt ontvangen is een nettobedrag geweest. Aan het eind van het jaar moet de uitkeringsinstantie over de uitkering echter sociale premies betalen. Na 31 december moet u daarom ook dit bruto deel van uw schuld terugbetalen aan de uitkeringsinstantie.
 • Ik denk dat er teveel beslag wordt gelegd. Waar kan ik dit laten narekenen?
  Neem contact op met de deurwaarder en vraag om aanpassing van het beslag. Het Juridisch Loket of de Sociale Raadslieden in uw regio kunnen u helpen met het berekenen van de beslagvrije voet. Weigert de deurwaarder om de berekening aan te passen, dan kunt u een klacht indienen bij de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBVG).
  Wilt u er zelf mee aan de slag, kijk dan op de volgende site: www.uwbeslagvrijevoet.nl
 • Zijn er ook schuldeisers die zonder vonnis beslag kunnen leggen?
  Ja. Instanties die zonder vonnis van de rechter beslag kunnen leggen, zijn bijvoorbeeld, de gemeente, UWV, DUO, CJIB en de Belastingdienst. U krijgt dan geen dagvaarding, maar een dwangbevel.

Schulden en burgerlijke stand

Schulden en minderjarige kinderen

Studieschulden

 • Ik heb een studieschuld, maar kan de aflossing niet betalen omdat mijn inkomen is gedaald. Wat kan ik eraan doen??

  Bij een daling van het inkomen is in sommige gevallen draagkrachtmeting mogelijk. Dat betekent dat DUO uw aflossing herberekent op basis van uw huidige inkomen. Op DUO.nl kunt u dit berekenen. Deze draagkrachtmeting geldt alleen voor nieuwe maandtermijnen. Achterstallige termijnen moet u gewoon betalen.

  U kunt ook uw aflossing tijdelijk stopzetten (maximaal 60 maanden). In die periode hoeft u niet af te betalen aan DUO. De maximale terugbetalingstermijn wordt verlengd met het aantal aflosvrije maanden dat u inzet. De periode dat u uw aflossing stopzet loopt de rente door.

 • Wat is een draagkrachtmeting?
  Bij draagkrachtmeting wordt uw maandelijkse aflossing opnieuw berekend op basis van het huidige, gewijzigde inkomen. Is uw inkomen gedaald, dan gaat uw maandaflossing omlaag.
 • Mijn partner heeft een studieschuld. Ben ik verplicht daaraan mee te betalen?

  Dat hangt ervan af sinds wanneer uw partner moet terug betalen. Als u terugbetaalt volgens de terugbetalingsregels van vóór 2012, dan is het mogelijk om een partner niet mee te laten betalen. Bij het vaststellen van de hoogte van de aflossing gaat de Studiefinanciering (DUO) uit van het gezamenlijk inkomen. Wilt u niet meebetalen, dan kunt u dit schriftelijk doorgeven aan DUO. Elk jaar opnieuw kunt u aangeven of u wel of niet wenst mee te betalen. Hieraan is wel een nadeel verbonden. Vaak wordt de rest van de studieschuld na 15 jaar correct aflossen kwijtgescholden. De jaren waarin u als partner niet meebetaalt, tellen niet mee in die 15 jaar. Weigert u bijvoorbeeld 5 jaar lang mee te betalen, dan zal uw partner 5 jaar langer moeten aflossen. Hebt u zelf geen inkomen, dan heeft het weinig zin meebetalen te weigeren: de aflossing van uw partner wordt er immers niet anders van.

  Valt u onder de terugbetalingsregels van ná 2012, dan is het niet meer mogelijk om uw inkomen buiten beschouwing te laten bij het vaststellen van de draagkracht. Dit geldt ook voor de terugbetalingsregel van na 2015, alleen heeft u dan 35 jaar om terug te betalen.

  Meer informatie vindt u op duo.nl.

Woningontruiming en afsluiting van energie en water

Ziektekosten

 • Ik heb een schuld bij mijn ziektekostenverzekering. Nu worden mijn aanvullende en tandartsverzekering beëindigd. Mag dat? En ben ik nu niet meer verzekerd tegen ziektekosten?

  Ja, het is mogelijk dat de zorgverzekeraar de aanvullende en/of de tandartsverzekering beëindigd bij een betalingsachterstand van 2 maanden. U blijft echter verzekerd voor de basisverzekering. Bij een betalingsachterstand van minimaal zes maandpremies voor de basisverzekering, krijgt u een boete van 130% van de premie. Deze boete wordt direct ingehouden op uw loon of uitkering door het CAK. Deze inhouding stopt zodra alle achterstanden inclusief rente en incassokosten zijn betaald, of als er een betalingsregeling is geregeld via de schuldhulpverlening. Vanaf dat moment betaalt u weer de normale maandelijkse premie.

  Mocht de zorgverzekeraar u ook uit de basisverzekering zetten, dan moet u zich meteen aanmelden bij een nieuwe zorgverzekeraar. Iedereen boven de 18 jaar is namelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Meer informatie over onverzekerd zijn en het regelen van een betalingsregeling vindt u op de site van de Zorgverzekeringslijn: zorgverzekeringslijn.nl.

  Heeft u een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op zorgtoeslag. Kijk op belastingdienst.nl voor meer informatie.

 • Ik heb een declaratie ingediend bij mijn ziektekostenverzekeraar, waar ik ook een schuld heb. Krijg ik het geld nu wel?
  Dat hangt af van de voorwaarden voor declaratie van ziektekosten bij uw verzekeraar. Als u een achterstand in de betaling van uw aanvullende of tandartsverzekering hebt, is het mogelijk dat kosten die onder deze aanvullende pakketten vallen, niet worden vergoed. Krijgt u de kosten wel vergoed, dan moet u er rekening mee houden dat de verzekeraar de vergoeding verrekent met de openstaande schuld.

Andere veelgestelde vragen

Bedrijfsschulden bij eenmanszaak en vof

Heb je een vraag? Stel hem hier